فعالیت های فرهنگی نوید صلح

info

همکاری با انتشارات

فراخوان پژوهشی

چگونه داوطلب مرکز نیکوکاری نوید صلح شویم؟

حضور در کلاس های آموزشی جهت نحوه رفتار با افراد دارای معلولیت
صدور گواهی آموزشی
مراجعه حضوری داوطلبین در مرکزنیکوکاری نوید صلح یا ارتباط تلفنی جهت ارائه توضیحات و شرح وظایف خود (ارائه گزارش عملکرد)

فهرست