درباره نوید صلح

آشنایی و مواجهه با کودکان آسیب دیده در اثر برخورد با مین های زمینی و ادوات نظامی باقیمانده از دوران جنگ و همراهی با آنها طی دوره درمان موجب شد که موسسین این مرکز توجه خود را بیشتر معطوف به افراد دارای معلولیت کرده و در راستای بازتوانی آنها اقدام به تاسیس مرکز نیکوکاری نوید صلح نموده تا فعالیت خود را در این ضمینه گسترش دهند.
این مرکز در مرداد سال 1398 در راستای تعامل و سازماندهی آموزش، توانیابی و اشتغال زایی افراد دارای معلولیت، تشکیل شد و بازتوانی افراد دارای معلولیت را در اولویت کارهای خود قرار داده است و با همکاری با سایر خیرین، موسسه ها و نهادها سعی در بهبود کیفیت زندگی این افراد دارد.
تعریف معلولیت در دنیای جدید عبارت است از عدم تناسب بین ظرفیت های فرد با محیط زندگی و عملکرد او و براساس استانداردهای حقوقی این افراد بایستی از حقوق برابر با سایرین برخوردار بوده و بتوانند این حقوق را در زندگی روزمره خود اعمال کنند برای نیل به این مقصود بازتوانی یکی از مراحل مهم بوده و انجام بازتوانی موثر بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد که از اجزای این فرآیند میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
خدمات پروتز و فراهم کردن اعضای مصنوعی و غیره که از ملزومات این موضوع محسوب شده و در راه افتادن و بهبود کارآیی اعضای اصلی بدن نقش حیاتی دارد.
نوید صلح در این راستا نیازمند کمک و جذب نیروی متخصص برای آموزش فنی و حرفه ای، خدمات توانبخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، مددکاری، مشاوره، کاریابی و اشتغال زائی است.

هیات امناء و موسسین

الهه علی کرمی

مریم اکبریان

امیر دزواریی

فائزه خرم

بهنام صادقی

فاطمه آذری نیا

مریم ملک

مددکاران

اعظم ملک

مریم زارعی

نهال رامشک

سارا ضرغامی

فهرست